Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Loading...

Regulamin

Regulamin sprzedaży biletów
na wydarzenia
za pośrednictwem strony internetowej
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wprowadzony
Zarządzeniem nr 10
Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
z dnia 11.07.2023 roku.

 

§1

Słownik

 

 1. Muzeum – instytucja kultury pod nazwą Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kredytowej 1, 00-056 Warszawa, NIK 5260008691, REGON 016289130 zarejestrowana
  w Rejestrze Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr 23/99.
 2. PayU –  spóła pod firmą PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP: 7792308495.
 3. Kasa – kasa (w szczególności punkt sprzedaży biletów) znajdująca się w siedzibie Muzeum.
 4. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu przez Witrynę (zarówno konsument
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak i osoba niebędąca konsumentem).
 5. Wydarzenie – oprowadzania po wystawach, warsztaty, pokazy filmowe, koncerty
  i wszelkie inne wydarzenia edukacyjne i kulturalne odbywające się w siedzibie Muzeum, organizowane lub współorganizowane przez Muzeum poza siedzibą Muzeum, na które sprzedawane są Bilety za pośrednictwem Witryny.
 6. Bilet – dokument w formie papierowej lub elektronicznej uprawniający okaziciela do uczestniczenia w Wydarzeniu, wystawiony do sprzedaży przez Muzeum za pośrednictwem Witryny.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Biletu na odległość, określające co najmniej rodzaj i liczbę Biletów oraz Wydarzenie, którego Zamówienie dotyczy, złożone za pośrednictwem Witryny.
 8. Witryna – serwis internetowy Muzeum ethnomuseum.pl, umożliwiający sprzedaż
  i dystrybucję Biletów przez Muzeum oraz złożenie Zamówienia przez Kupującego.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 10. Szczegółowy cennik PME – cennik opłat wstępu do PME, usług edukacyjnych
  i popularyzacyjnych świadczonych przez PME oraz udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, wprowadzony Zarządzeniem numer 35
  z dnia 02.09.2019 r. Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,
  z późniejszymi zmianami, dostępny na stronie internetowej www.bilety.ethnomuseum.pl

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Biletów za pośrednictwem Witryny.
 2. Zakup Biletu za pośrednictwem Witryny oznacza akceptację Regulaminu przez Kupującego.
 3. Muzeum może wystawić do sprzedaży za pośrednictwem Witryny Bilety indywidualne: normalne i ulgowe, lub też – w przypadku wydarzeń przeznaczonych dla dzieci – Bilety indywidualne dla dorosłego i dla dziecka (jeżeli takie zostały przez Muzeum przewidziane). Pozostałe bilety na wydarzenia, opisane w szczegółowym cenniku PME dostępnym na stronie www.ethnomuseum.pl.  o ile są dostępne, można nabyć w Kasie.
 4. Zakup Biletów na Wydarzenia jest możliwy pod warunkiem dostępności Biletów wystawionych przez Muzeum do sprzedaży za pośrednictwem Witryny. Niedostępność Biletów za pośrednictwem Witryny nie oznacza braku biletów w Kasie.
 5. Poprzez Witrynę nie można dokonać rezerwacji Biletów.
 6. Podane w Witrynie ceny Biletów zawierają podatek VAT.
 7. Informacje dotyczące poszczególnych Biletów nie stanowią oferty sprzedaży
  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2022 poz. 1360 j.t. z późn. zm.).
 8. Kupujący składając Zamówienie wyraża zgodę, aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności: informacje, o których mowa w art. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287 j.t. z późn. zm.), potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, były mu dostarczane w formie elektronicznej na podany w czasie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
 9. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r., w sprawie zwolnień
  z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2021 poz. 2442) sprzedaż Biletów za pośrednictwem Witryny nie podlega fiskalizacji,
  w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 10. Faktura VAT za zakup Biletu, w przypadku zaznaczenia chęci jej otrzymania w procesie składania Zamówienia, zostanie przesłana Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w czasie składania Zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę.
 11. Wszystkie informacje na temat programu Muzeum, cennika oraz godzin pracy i danych kontaktowych do Kasy opublikowane są na stronie www.ethnomuseum.pl.

 

§3

Zasady sprzedaży Biletów za pośrednictwem Witryny

 1. Sprzedaż i dystrybucja Biletów on-line przez Muzeum oraz składanie Zamówień przez Kupującego odbywa się poprzez Witrynę.
 2. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem Witryny kończy się nie później niż na 1 (jedną) godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia. Muzeum może zakończyć sprzedaż Biletów na Wydarzenie za pośrednictwem Witryny w każdej chwili, bez podania przyczyn.
 3. W celu dokonania zakupu Biletów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować urządzeniem końcowym z dostępem do sieci internet  i przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 4. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie opcji „akceptuję Regulamin”. Zaznaczenie opcji „akceptuję Regulamin” jest konieczne w celu złożenia Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia poprzez Witrynę, Kupujący wybiera Bilet na wybrane Wydarzenie, a następnie postępuje zgodnie z dalszymi instrukcjami zamieszczonymi
  w Witrynie. Podczas składania Zamówienia poprzez Witrynę zakazane jest wprowadzenie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Dokonanie przez Kupującego zapłaty ceny za Bilety odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego www.platnosci.pl obsługiwanego przez system płatności PayU, poprzez internetowy przelew bankowy lub zapłatę kartą płatniczą. Szczegółowy opis sposobów płatności oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących płatności określa regulamin systemu PayU, dostępny pod adresem https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_systemu_PayU_3.pdf. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatności PayU.
 7. Bilety pozostają własnością Muzeum do czasu zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Muzeum zostaje zawarta w przypadku łącznego spełnienia wymaganych procedur zakupu Biletów, wskazanych poniżej:
  1. trzymania potwierdzenia finalizacji transakcji, zawierającego nabyte Bilety, na adres e-mail, wskazany przez Kupującego w procesie, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, przy czym umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaistnienia ostatniego ze zdarzeń, określonych w niniejszym ustępie, tj. otrzymania potwierdzenia finalizacji transakcji wraz z nabytymi Biletami.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. rejestracji Kupującego w Witrynie albo wypełnienia formularza Zamówienia bez rejestracji, z podaniem danych niezbędnych w procesie zakupu Biletów;
  2. złożenia przez Kupującego Zamówienia;
  3. zapłaty przez Kupującego ceny za Bilety;
  4. odnotowania przez system płatności PayU potwierdzenia dokonania przelewu przez bank, za pośrednictwem którego Kupujący dokonał zapłaty ceny za Bilet lub dokonania płatności kartą płatniczą;
 1. Jeżeli bank, za pośrednictwem którego Kupujący dokonał zapłaty ceny za Bilet, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty od Kupującego, nie prześle potwierdzenia dokonania płatności w ciągu 30 minut od jej zarejestrowania w systemie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, zarezerwowane przez Kupującego w procesie składania Zamówienia Bilety zostaną zwolnione, a środki pobrane z konta bankowego Kupującego pozostaną w PayU do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo zostaną zwrócone Kupującemu na konto bankowe, z którego była dokonana płatność.
  W celu ustalenia ścieżki postępowania w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się bezpośrednio z PayU za pośrednictwem poczty elektronicznej pomoc@platnosci.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 630 60 05.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w czasie rejestracji w Witrynie lub w czasie wypełniania formularza Zamówienia. W szczególności Muzeum nie odpowiada za podanie przez Kupującego nieprawidłowego adresu e-mail, na który należy wysłać nabyte Bilety.
  W razie podania przez Kupującego nieprawidłowego adresu e-mail, umowa sprzedaży zostaje uznana za zawartą z chwilą wysłania przez Muzeum potwierdzenia finalizacji transakcji wraz
  z nabytymi Biletami.
 3. Przed wejściem na Wydarzenie Kupujący ma obowiązek okazać osobie sprawdzającej bilety Bilet wydrukowany lub wyświetlony na urządzeniu mobilnym umożliwiającym skanowanie kodu QR lub kodu kreskowego zamieszczonego na Bilecie. W razie braku urządzenia mobilnego, Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem wydrukować Bilet przesłany mu przez Muzeum po finalizacji Zamówienia.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zagubione przez Kupującego lub zniszczone
  w sposób uniemożliwiający weryfikację znajdującego się na nich kodu QR lub kodu kreskowego.
 5. Bilety zakupione za pośrednictwem Witryny nie mogą być kopiowane, przerabiane ani skanowane.
  1. nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci Internet;
  2. wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów lub sposób ich konfiguracji;
  3. przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet

§4

Reklamacje, zwrot i wymiana Biletów

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i następnych poniżej, Kupującemu zawierającemu umowę sprzedaży Biletów za pośrednictwem Witryny, zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 roku poz. 287 j.t.), nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Muzeum oraz odwoływania Wydarzeń.
 3. W przypadku odwołania danego Wydarzenia lub wprowadzenia przez Muzeum zmian
  w programie, Kupującemu przysługuje zwrot należności za zakupiony Bilet, na zasadach określonych w informacji ogłoszonej przez Muzeum na stronie internetowej.
 4. W celu zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem Witryny w przypadku odwołania danego Wydarzenia lub wprowadzenia przez Muzeum zmian w programie, Kupujący winien skontaktować się z Kasą Muzeum oraz przesłać na adres poczty elektronicznej bilety@ethnomuseum.pl  potwierdzenie zakupu Biletów oraz Bilety otrzymane przez Kupującego drogą elektroniczną od Muzeum.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Zamówienia, z wyłączeniem reklamacji dotyczących funkcjonowania systemu płatności PayU, należy przesyłać na adres: bilety@ethnomuseum.pl wpisując w temacie wiadomości „REKLAMACJA”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji,
  a w razie uprzedniego dokonania transakcji – również otrzymany od Muzeum Bilet lub Bilety. Reklamacje dotyczące Zamówienia należy składać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia finalizacji transakcji; jeżeli potwierdzenie nie zostanie wysłane, powyższy termin rozpoczyna się z dniem dokonania zapłaty przez Kupującego. Pozostałe reklamacje mogą być przesyłane nie później niż 7 (siedem) dni od dnia powzięcia przez widza informacji o zaistniałej sytuacji lub zdarzeniu, które jest przyczyną reklamacji. Reklamacja wniesiona po terminie nie będzie uwzględniana. Reklamacje będą rozpatrywane
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Kupujący ma prawo do dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym przed właściwym sądem powszechnym, na zasadach ogólnych.

 

§5

Dane osobowe Kupującego

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Witryny jest Muzeum, e-mail do inspektora ochrony danych: iod@ethnomuseum.pl .
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych, dalej: „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 j.t. z późn. zm.).
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Celem przetwarzania jest zawarcie umowy sprzedaży Biletów i realizacja Zamówienia, niezbędny do wykonania umowy kontakt z Kupującym (w szczególności działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem sprzedaży Biletów za pośrednictwem Witryny). Dodatkowo Kupujący może wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Muzeum w celu przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Muzeum, a wówczas podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 4. W związku z realizacją Zamówienia, Muzeum udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego PayU.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia wygaśnięcia roszczeń związanych
  z umową sprzedaży Biletów.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ze względu na to, że przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Kupującego jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Biletów oraz niezbędnego kontaktu
  z Kupującym, niepodanie danych wskazanych w Witrynie skutkuje brakiem możliwości złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Biletów za pośrednictwem Witryny.
 8. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Muzeum, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych i prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  
 9. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2023 r.
 2. Regulamin dostępny jest w Witrynie oraz w Kasie Muzeum.
 3. Muzeum może zmienić Regulamin w każdej chwili, poprzez upublicznienie zmienionego Regulaminu w Witrynie Muzeum. Zmiana uznana zostaje za dokonaną z chwilą jej upublicznienia, chyba że zmieniony Regulamin stanowi inaczej.
 4. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna wobec umów sprzedaży Biletów zawartych po dokonaniu zmiany.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Szczegółowego cennika PME.
 6. Niniejszy Regulamin nie może wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumenta gwarantowanych mu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.